NATJEČAJ ZA OBJAVU RADOVA 17. BROJA ČASOPISA „PRO TEMPORE“ ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

Uredništvo časopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natječaj za objavu radova u 17. broju časopisa za akademsku godinu 2021/2022. Ove godine, uredništvo je odlučilo da će tema broja biti Civilizacijski i kulturni susreti. Natječaj je otvoren za radove iz područja povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Cilj časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogućiti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije časopisa i procesu odabira i kritičke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o određenim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i čitatelja s novim historiografskim trendovima.

Odabir teme Civilizacijski i kulturni susreti otvara široke mogućnosti autorima da se dotaknu tema koje obuhvaćaju sva povijesna razdoblja i različite poddiscipline, a posebno se potiče slanje radova koji imaju interdisciplinarni pristup ili pristupaju fenomenima prošlosti i iz drugih historiografskih perspektiva, poput ekonomske, imagološke, intelektualne, antropološke itd.

Uredništvo časopisa „Pro tempore“ zaprimat će sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesničara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova. Pristigli radovi bit će podvrgnuti procesu selekcije i kritičke obrade u uredništvu časopisa te potom proslijeđeni profesorima na recenziju, nakon čega će autori dobiti obavijest je li njihov rad prihvaćen.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 1. travnja 2022. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veličine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveučilište koje pohađaju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Također, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 riječi) i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanističkog stila, numeričkim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veličine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o načinima citiranja možete pronaći na: https://protempore.ffzg.unizg.hr/upute-autorima/

Radujemo se Vašoj suradnji!


CALL FOR PAPERS FOR THE 17TH ISSUE OF “PRO TEMPORE” STUDENT JOURNAL

We are pleased to announce that the Call for Papers for the 2021/2022 issue of “Pro Tempore” is now open. This year’s issue will accept papers dealing with Civilizational and Cultural Encounters pertaining to history and related disciplines.

“Pro Tempore” is a journal run by students at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. Our mission is to enable students of history and other related disciplines to publish articles and to help them gain experience in editorial work. Furthermore, our aim is to extend knowledge on topics in history and to acquaint authors and readers with current trends in historiography.

By chosing the topic of Civilizational and Cultural Encounters our goal is to encourage authors to address as wide a range of issues as possible. We welcome papers with an interdisciplinary outlook, especially those which approach historical phenomena from the vantage point of imagology, historical anthropology, economic and intellectual history, etc.

The editorial board will consider all types of research papers, as well as reviews, translations, interviews, and reports from conferences and round tables. All submitted papers will undergo a selection process. Papers accepted for publication will be reviewed by professors.

Submitted papers can have two authors. The journal accepts only previously unpublished works. By submitting manuscripts, authors assume full moral and scientific responsibility for opinions expressed therein. All papers should be submitted in the Microsoft Word format (.doc or .docx) to the following e-mail address: casopis.protempore@gmail.com. The submission deadline is April 1, 2022.

Papers should be written in Croatian or English. The journal also accepts papers in Serbian, Bosnian, and Montenegrin. All submitted papers must be written in the Latin script. Papers should be no longer than 35 pages long. The text should be justified, written in the Times New Roman font, 12 pt., the spacing adjusted to 1.5. The first and last names of the author(s), level of study, and academic institution should be listed in the first page upper-left corner. Papers must also contain an abstract (ca. 100 words) and keywords in Croatian and English, as well as a comprehensive list of sources. Footnotes should be added at the end of the page and formatted according to the Chicago Manual of Style. They should be listed in numerical order and separated from the main body of the text by the footnote separator. Footnotes should be justified, written in the Times New Roman font, 10 pt., the spacing adjusted to 1.0. Papers must contain a bibliography at the end. The bibliography should also be formatted according to the Chicago Manual of Style.

For further information on citation, please consult following link.

We are looking forward to reading your papers!


Odgovori