Mislav Gabelica, “Pravaštvo u Požeškoj županiji (1895. – 1914.)”

Cilj je ove knjige predstaviti pojedince, zaslužne za širenje pravaštva u Požeškoj županiji, odrediti u kojim su mjestima Požeške županije bila glavna uporišta pravaštva, rekonstruirati društveno-ekonomsku strukturu pristaša pojedinih pravaških političkih stranaka na tom području, te istaknuti glavne prijepore između pristaša tih stranaka na tom području, koji su bili odraz njihovih ideoloških razlika. Read more
1 2 3 92