Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / The Great War (1914-1918) and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts

Hrvatsko muzikološko društvo, Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest organizirali su 13. međunarodni muzikološki skup naslovljen „Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji“ u povodu obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Skup je održan od 24. do 27. listopada 2017. u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest, u Opatičkoj ul. 10 u Zagrebu. Ova knjiga je zbornik radova s tog skupa i sadrži 41 od ukupno 46 podnesenih priopćenja s ponešto drukčije realiziranom koncepcijom: nakon triju plenarnih izlaganja donose se opće teme, pa potom redom članci koji se bave pojedinim skladbama i glazbenim traktatima te konkretnim skladateljima i izvođačima; dva posljednja tematska težišta bave se odnosima određenih glazbenih pojava s politikom, te glazbeno-kulturnim aspektima pojedinih gradova i institucija.
Autori članaka su ugledni muzikolozi, povjesničari, teatrolozi i sveučilišni profesori iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke Republike, Hrvatske, Irske, Italije, Kanade, Mađarske, Makedonije, Poljske, SAD-a, Slovenije, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. Time je na odgovarajući način ispunjen cilj skupa, tj. razmatranje i postizanje dubljeg znanstvenog uvida u određene aspekte glazbene produkcije (komponiranje, izvođenje, snimanje, refleksija o glazbi), te širih glazbeno-socioloških i glazbeno-kulturnih posljedica prije, za vrijeme i nakon Prvog svjetskog rata 1914.-1918. na temelju istraživanja primarne i sekundarne dokumentacije: glazbenih djela, arhivskih dokumenata, glazbenih/muzikoloških napisa, novinskih i periodičkih izvora, književno-kazališnih tekstova, privatnih ostavština, individualne i kolektivne memorije, itd. Članak o medicini i glazbi intencionalno je uvršten u program skupa i u ovaj zbornik kako bi se podsjetilo na podlozi kakvih se egzistencijalnih užasa, individualnih i masovnih, zbivala složena nadgradnja bavljenja umjetnošću i glazbom kao onog boljeg dijela čovjekova i društvenoga bića.
Službeni jezici skupa bili su hrvatski i engleski, no na zamolbu nekih autora njihovi se članci objavljuju na jeziku na kojem nisu bili izlagani kao priopćenje. Svi članci sadrže sažetke na hrvatskom ili engleskom, te su za ovu priliku izdavanja opremljeni svim potrebnim znanstvenim aparatom.

 

Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji

The Great War (1914-1918) and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts

Urednici / Editors: Stanislav Tuksar – Monika Jurić Janjik

Muzikološki zbornici, br. 21
Hrvatsko muzikološko društvo / Croatian Musicological Society, 2019.

774 str./p.

 

The Croatian Musicological Society, Department for the History of Croatian Music of the Institute for the History of Croatian literature, theatre and music of the Croatian Academy of Sciences and Arts and the Croatian Institute for History had organized the 13th International Musicological Conference entitled „The Great War 1914-1918 and Music. Compositional Strategies, Performing Practices, and Social Impacts“ to mark the 100th anniversary of this event. The Conference was held on 24-27 October 2017 in the Golden Hall of the Croatian Institute for History in the Opatička St No. 10, in Zagreb. This book is the Proceedings of this Conference and it contains 41 out of 46 presentations, presented here with a somewhat modified organizational scheme: after the three keynote addresses and general themes follow articles dealing with single compositions and musical treatises, and then those on individual composers and performers; the two last thematic groupings deal with relations between some musical phenomena and politics, and music-cultural aspects of single towns and institutions.
Their authors are mostly outstanding musicologists, historians, theatre theorists and university professors from Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Ireland, Italy, Macedonia, Poland, Slovenia, Serbia, the UK and the USA. Thus the main purpose of the Conference has been adequately fulfilled, i.e. discussions and deeper insights into certain aspects of musical production (composing, performing, recording and reflexion on music) are offered, as well as broader musical-sociological and musical-cultural consequences during and after the Great War 1914-1918 based on research in primary and secondary documentation: musical works, archival documents, musicological writings, newspaper and periodical sources, literary and theatrical texts, private legacies, individual and collective memory, etc. The article on medicine and music has been intentionally incorporated in the Conference programme and in this Proceedings in order to recall the background of existential ferocities, both individual and collective, within and beyond which a complex structure existed which dealt with arts and music as a better part of human and social being.
Official languages of the Conference were Croatian and English, but on demand of some authors their articles are here published in another linguistic idiom than presented at the Conference. All articles are supplied with summaries in Croatian or English, equipped for this occasion with all the scholarly apparatus.

 

Izvori i dodatne informacije:

http://hmd-music.org/prvi-svjetski-rat-1914-1918-i-glazba/

https://www.facebook.com/udruga.1914.1918/

 

 

Odgovori