Knjiga građe “Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj I.: Zakonodavni okvir”

Objavljena je prva iz serije knjiga građe o povijesti modernog školstva u Hrvatskoj dostupna u elektroničkom obliku.

 

 

Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj I.: Zakonodavni okvir (prir. I. Horbec, M. Matasović, V. Švoger), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.

 
Modernizacija školstva kao državnoga sustava ne može se objasniti bez poznavanja školskih reformi na razini cijele Monarhije jer su gotovo svi reformski zahvati u Hrvatskoj bili uz manje ili veće modifikacije preslika reformskih zahvata iniciranih iz središta Monarhije. Stoga će ovaj svezak obuhvaćati glavne zakonske akte koji su pružili zakonski temelj oblikovanju školskoga sustava uz komparativnu analizu školstva u Monarhiji te usporedbu s austrijskim i mađarskim školskim zakonodavstvom. S obzirom da je pitanje školstva tijekom 18. i 19. stoljeća bila česta tema rasprava, među građu ovoga sveska bit će uvršteni i još neobjavljeni idejni prijedlozi reformi koji nisu provedeni u praksi, ali su dali važan poticaj reformskim zahvatima. Od značajnijih reformskih dokumenata koji će biti prevedeni i analizirani u ovome svesku svakako valja spomenuti Ratio educationis totiusque Rei Literariae per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas (1777.), prvi sveobuhvatni normativni akt na polju školstva u Zemljama Krune Svetoga Stjepana koji je obilježio formiranje državnoga školstva na civilnim prostorima istočnoga dijela Habsburške Monarhije i koji će u ovome djelu prvi puta biti detaljnije obrađen na hrvatskome jeziku. Nadalje, ovaj će svezak obuhvatiti i prijevod Općega školskoga reda (Allgemeine Schulordnung, 1774.) koji je prethodio Ratio educationis te se primijenjivao u zapadnome dijelu Habsburške Monarhije i u Vojnoj krajini, ali i niz reformskih dokumenata ključnih razdoblja koja su definirali povijest školstva – osobito razdoblja 1848.-1849. i razdoblja Mažuranićeve reforme školstva.

 

 

Detaljnije informacije:

 

http://histedu.isp.hr/grada-za-povijest-skolstva/

 

 

Odgovori