Literatura s povodom: o nastavi povijesti kao indikatoru demokratizacije na primjeru hrvatskih udžbenika povijesti 1991.-2007.

Politička misao: časopis za politologiju, Vol. 60 No. 1, 2023. Tanja Vučković Juroš; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prema interpretativnom pristupu političkoj kulturi: nastava povijesti kao indikator demokratizacije i prikaz jugoslavenske prošlosti u hrvatskim udžbenicima povijesti 1991.-2007. Izvorni znanstveni članak Sažetak Ovaj rad koristi interpretativni pristup političkoj kulturi kako bi razmotrio ‎pitanje utjelovljenosti demokratskih načela i praksi u institucijama, pogotovo ‎u onima koje ne spadaju izričito u područje političkog procesa te koje stoga‎ mogu lakše sakriti manjkavosti demokratskog sustava koje se ne mogu lako‎ mjeriti na osnovi formalnih mjera demokratizacije. Read more
1 2 3 4 5 48