O PORTALU
Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke i tekstove o povijesti historiografije, kao i historiografske rasprave, povijesnu građu, elektronska izdanja knjiga i drugo. Za početak Vam nudimo poveznice prema institucijama i udrugama koje u prvom redu okupljaju povjesničare.
Društvo za hrvatsku povjesnicu | Hrvatski nac. odbor za povijesne znanosti | Hagiografija | Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo | Istarsko povijesno društvo
OŠ - HNOS | SŠ - MATURA | Udžbenici povijesti
Srednja Europa | Meridijani | FF Press | Novi liber | Leykam International | Golden marketing - Tehnička knjiga | Školska knjiga | Profil |
Međunarodna konferencija “War, Revolution and Memory: Post-War Monuments in Post-Communist Europe”


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA


 


RAT, REVOLUCIJA I SJEĆANJE: Poratni spomenici u post-komunističkoj Europi


 WAR, REVOLUTION AND MEMORY: Post-War Monuments in Post-Communist Europe


 


17.–18. veljače 2017.


 


Muzej Mimara


 Rooseveltov trg 5, Zagreb, Hrvatska


 


http://inappropriatemonuments.org/hr/2017/02/07/rat-revolucija-i-sjecanje-poratni-spomenici-u-post-komunistickoj-europi/


 


Kolektivna trauma nastala u europskoj memoriji nakon II. svjetskog rata, rezultira je podizanjem nebrojenih spomenika diljem cijele Europe u spomen na događaje i bitke te na civilne i vojne žrtve. U razdoblju od skoro 45 godina, kako na području onoga što je u poslijeratnoj podjeli Europe naziva Zapadnim blokom, tako i na području Istočnog bloka i (nesvrstane) Jugoslavije, podizana su brojna spomen-obilježja. Za razliku od dominantnog mišljenja kako su spomen-obilježja podizana na području Istočnog bloka i Jugoslavije rađeni isključivo u duhu soc-realizma te da su podizani po nalogu države, oni se pokazuju kao tipološki i stilski heterogen skup, a podizale su ih jednako i država i lokalna zajednica.


 


Padom komunizma i uvođenjem tržišne ekonomije i višestranačja, dolazi do bitnih promjena kako na institucionalno-pravnoj razini, tako i na onoj simboličnoj. Unutar pravnog okvira mijenja se funkcioniranje institucija i državnih službi postsocijalističkih država te zakonska regulativa, dok na simboličkoj razini dolazi do odbacivanja nositelja simboličkog kapitala bivšeg sustava.


 


Uzimajući u obzir opseg ove baštine, ulaganje u ponovno otkrivanje, očuvanje i konzervatorski tretman spomen-obilježja zahtijeva velika financijska sredstva. No prije nego se postavi pitanje financiranja, nužno se pitati: treba li se ta osporena baština restaurirati i za koga to činiti? Na koje je načine promjena političke paradigme ove spomenike učinila nepoželjnima u novonastalim postsocijalističkim državama? Jesu li procesi nijekanja i potiskivanja doprinijeli poništenju izvorno upisanog ideološkog naboja tih namjernih spomenika? Ako jesu, možemo li i smijemo li ih danas tretirati isključivo kao nositelje estetskih vrijednosti, čak i kada su očuvani kao fragmenti? Mogu li se ovi spomenici kao relikti jedne zanjekane prošlosti početi promišljati kao dio turističke industrije? Mogu li se i trebaju li se oštećeni ili razoreni spomenici vratiti u stanje izvorne cjelovitosti ili je u konzervatorskom tretiranju potrebno komemorirati i razdoblje nijekanja, potiskivanja i oštećivanja? Kakva je uloga baštinskih zajednica u odnosu na preživljavanje i oživljavanje te baštine?


 


Na konferenciji bit će predstavljeno 23 predavanja istraživača s područja Europe i SAD-a.


 


 Službeni jezik konferencije je engleski. Ulaz je besplatan.


 


PROGRAM KONFERENCIJE


http://inappropriatemonuments.org/wp-content/uploads/2017/02/raspored_web.pdf


 


KNJIGA SAŽETAKA


http://inappropriatemonuments.org/wp-content/uploads/2017/02/sazetci_web.pdf


 


Konferenciju organizira udruga SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče iz Zagreba u suradnji s ICOMOS-om Hrvatska. Konferencija se održava u sklopu međunarodnog programa (NE)PRIMJERENI SPOMENICI.


 


 


Konferenciju su financijski podržali Allianz Culture Fund, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Balkan Arts and Culture Fund – BAC.


 


---


 


INTERNATIONAL CONFERENCE


WAR, REVOLUTION AND MEMORY: Post-War Monuments in Post-Communist Europe


 RAT, REVOLUCIJA I SJEĆANJE: Poratni spomenici u post-komunističkoj Europi


 


17 – 18 February 2017


 Mimara Museum


 Roosevelt Square 5, Zagreb, Croatia


 


http://inappropriatemonuments.org/en/2017/02/07/conference-war-revolution-and-memory-post-war-monuments-in-post-communist-europe/


 


World War II caused a collective trauma in the memory of Europeans, which resulted in the erection of countless monuments all over Europe to commemorate the events and battles as well as the civilian and military victims. In the period of almost 45 years, numerous memorial sites were created in the Communist Europe. Contrary to the dominant belief that the monuments in the Eastern Bloc and Non-aligned Yugoslavia were created exclusively in the spirit of Socialist Realism and erected by order of state authorities, typologically and stylistically these monuments form a heterogeneous group, and were erected both by the state and the local communities.


 


The decline of Communism and the introduction of the market economy and multi-party system in the newly emerged countries resulted in multiple effects, both on the institutional and symbolic level. On the institutional and legislative level, it brought significant changes within the legal framework, functioning of institutions and civil services of the post-socialist countries. On the symbolic level this led to rejection of the bearers of symbolic capital of the former system.


 


Taking into account the scope of this heritage, the efforts invested in rediscovery, protection and conservation treatment of memorials require significant funds. But before raising the question of funding, one should ask if and for whom this disputed heritage should be restored? In what ways did the change of political paradigm make these monuments undesirable in the post-socialist countries? Have processes of denial and suppression contributed to the cancellation of an inherent ideological charge of these monuments? If so, are we allowed to treat them exclusively as aesthetic objects, particularly when they are preserved in fragments? Should these monuments, as relics of a forgotten past, be seen as a part of the tourism industry? Could the damaged or destroyed artefacts be restored to their original state or should the conservation treatment also commemorate the period of denial and suppression? What is the role of heritage communities in relation to survival and revival of this heritage?


 


The conference will present 23 lectures by European and USA researchers and experts.


 The official language of the conference is English. The entrance is free.


 


CONFERENCE PROGRAMME


 


BOOK OF ABSTRACTS


 


The conference is organised by NGO SF:ius – Social Fringe: interesting untold stories in cooperation with ICOMOS Croatia as a part of the international project (IN)APPROPRIATE MONUMENTS.


 


The conference is funded by the Allianz Culture Fund, Ministry of Culture of the Republic of Croatia and Balkan Arts and Culture Fund – BAC. BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF)


 


 


 


Objavljeno: 11.02.2017.