Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 36 (1983).
PDF datoteka: HZ_36_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: LJERKA RACKO
Naslov: Pokret hrvatske moderne u historiografiji
Historijski zbornik 36 (1983), str. 1-31.
PDF datoteka: HZ_36_2_RACKO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Slavenska ideja Jurja Križanića
Historijski zbornik 36 (1983), str. 33-40.
PDF datoteka: HZ_36_3_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ 
Naslov: Porezni popisi i obračuni dike u Varaždinskoj županiji u XVI stoljeću
Historijski zbornik 36 (1983), str. 41-111.
PDF datoteka: HZ_36_4_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje
Historijski zbornik 36 (1983), str. 113-140.
PDF datoteka: HZ_36_5_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO GOLDSTEIN
Naslov: O latinskim i hrvatskim naslovima hrvatskih vladara do početka 12. stoljeća
Historijski zbornik 36 (1983), str. 141-163.
PDF datoteka: HZ_36_6_GOLDSTEIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAN ŠOLTA
Naslov: Istraživanja na polju lužičkosrpske istorije / prev. Nada čorđević
Historijski zbornik 36 (1983), str. 165-176.
PDF datoteka: HZ_36_7_SOLTA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OȌAK
Naslov: Građa za biografiju Filipa Filipovića u Sovjetskom Savezu
Historijski zbornik 36 (1983), str. 177-187.
PDF datoteka: HZ_36_8_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ANTE SOLDO
Naslov: Luka Vladmirović i njegov krug
Historijski zbornik 36 (1983), str. 189-213.
PDF datoteka: HZ_36_9_SOLDO.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Uz drugo izdanje knjige Mirjane Gross Historijska znanost
Historijski zbornik 36 (1983), str. 215-236.
PDF datoteka: HZ_36_10_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Još¡ jednom o odnosu Janeza Trdine prema Antunu Mažuraniću
Historijski zbornik 36 (1983), str. 237-238.
PDF datoteka: HZ_36_11_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP JURȌEVIĆ
Naslov: Problem periodizacije hrvatske povijesti : (s osvrtom na taj problem u hrvatskoj književnosti)
Historijski zbornik 36 (1983), str. 239-253.
PDF datoteka: HZ_36_12_JURCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Marginalije uz rad V. Koš¡ćaka "Pripadnost istočne obale ..." : (HZ XXXIII-XXXIV, 1980-1981, 291-355)
Historijski zbornik 36 (1983), str. 255-286.
PDF datoteka: HZ_36_13_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: PETAR STRȌIĆ
Naslov: Leksikon narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945, knj. 1 i 2, Beograd 1980
Historijski zbornik 36 (1983), str. 287-289.
PDF datoteka: HZ_36_14_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGUTIN PAVLIȌEVIĆ
Naslov: Galib Šljivo, Omer-paš¡a Latas u Bosni i Hercegovini 1850-1852, Sarajevo 1977
Historijski zbornik 36 (1983), str. 289-292.
PDF datoteka: HZ_36_15_PAVLICEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Milorad Živančević, Znameniti Hrvati u poljskim tajnim izvješ¡tajima nakon revolucije 1848, "Oko", Zagreb, X, br. 26, 13-27. V 1982
Historijski zbornik 36 (1983), str. 292-294.
PDF datoteka: HZ_36_16_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANĐELKO MIJATOVIĆ
Naslov: Andrija Zirdum, Filip Lastrić-Oćevac 1700 -1783, Analecta Croatica christiana, XV, Zagreb 1982
Historijski zbornik 36 (1983), str. 194-296.
PDF datoteka: HZ_36_17_MIJATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANĐELKO MIJATOVIĆ
Naslov: Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za [vrijeme] mletačke vladavine, Analecta Croatica christiana, XIV, Zagreb 1982
Historijski zbornik 36 (1983), str. 296-297.
PDF datoteka: HZ_36_18_MIJATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRȌIĆ
Naslov: Miroslav Bertoš¡a, Pisma i poruke istarskih rektora, svezak I, od 1607. do 1616, Zagreb 1979
Historijski zbornik 36 (1983), str. 297-298.
PDF datoteka: HZ_36_19_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Istraživanja Ferde Gestrina i razvoj jadranskih druš¡tava u kasnom srednjem vijeku : (u povodu knjige: F. Gestrin, Pomorstvo srednjeveš¡kega Pirana, Ljubljana 1978)
Historijski zbornik 36 (1983), str. 299-305.
PDF datoteka: HZ_36_20_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUȌIĆ
Naslov: Dva priloga B. Hrabaka iz gospodarske povijesti Dubrovnika
Historijski zbornik 36 (1983), str. 306-307.
PDF datoteka: HZ_36_21_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA SCHIFFLER
Naslov: Žarko Dadić, Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, I-II, SNL, Zagreb 1982. / Ljerka Šifler-Premec
Historijski zbornik 36 (1983), str. 307-310.
PDF datoteka: HZ_36_22_SIFLER-PREMEC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Lexikon des Mittelalters
Historijski zbornik 36 (1983), str. 310-313.
PDF datoteka: HZ_36_23_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI I ZBORNICI
Autor: IVAN JURIŠ IĆ
Naslov: Radovi Instituta za hrvatsku povijest Sveučiliš¡ta u Zagrebu, 14, 1981. i 15, 1982
Historijski zbornik 36 (1983), str. 315-320.
PDF datoteka: HZ_36_24_JURISIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Arhivski vjesnik, XXI-XXII za 1978-79, Zagreb 1980, XXIII za 1980, Zagreb 1981, i XXIV-XXV za 1981, Zagreb 1983
Historijski zbornik 36 (1983), str. 320-322.
PDF datoteka: HZ_36_25_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MLADEN ŠVAB
Naslov: Vjesnik HA u Rijeci i Pazinu, XXIII, 1980, i XXIV, 1981
Historijski zbornik 36 (1983), str. 323-325.
PDF datoteka: HZ_36_26_SVAB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Historijski prilozi u časopisu "Kaj", 1972-82
Historijski zbornik 36 (1983), str. 325-327.
PDF datoteka: HZ_36_27_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA SCHIFFLER
Naslov: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baš¡tine, 13-14/1981, 15-16/1982. / Ljerka Šifler-Premec
Historijski zbornik 36 (1983), str. 328-332.
PDF datoteka: HZ_36_28_SIFLER-PREMEC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENI SKUPOVI
Autor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Deseto zasjedanje talijansko-jugoslavenske komisije za povijest (Rim, lipanj 1982)
Historijski zbornik 36 (1983), str. 333-335.
PDF datoteka: HZ_36_29_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRȌIĆ
Naslov: Znanstveni skup o Jurju Dobrili (1812-1882)
Historijski zbornik 36 (1983), str. 335-338.
PDF datoteka: HZ_36_30_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ŠIME PERIȌIĆ
Naslov: Znanstveni skup "Split u preporodno doba"
Historijski zbornik 36 (1983), str. 339-341.
PDF datoteka: HZ_36_31_PERICIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUȌIĆ
Naslov: Znanstveni skup "Misao i djelo Ivana Stojkovića" 26. — 28. V 1983.
Historijski zbornik 36 (1983), str. 341-342.
PDF datoteka: HZ_36_32_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješ¡ke
Historijski zbornik 36 (1983), str. 343-361.
PDF datoteka: HZ_36_33_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku "Historijskog zbornika"
Historijski zbornik 36 (1983), str. 363-363.
PDF datoteka: HZ_36_34_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB