Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018/2019.

 

 

 

 

Rok: 15. studenoga 2017.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:

 

1.stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate mlađe od 35 godina;
2.stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate mlađe od 35 godina;
3.stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima u trenutku početka stipendije doktorat neće biti stariji od tri godine;
4.stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za kandidate mlađe od 35 godina.

 

 

Detaljnije informacije dostupne su u priloženim dokumentima na engleskome jeziku i na mrežnoj stranici Državnoga tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske. Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Švicarskog veleposlanstva.

 

 

Osoba za kontakt je gosp. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.

 

 

Uz prijavne obrasce dostupne pri Švicarskom veleposlanstvu, prijavi je potrebno priložiti ispunjen i otisnut on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici. Obrazac služi kao temelj za elektroničku obradu podataka.

 

 

Prijavu, s potpunom dokumentacijom na jednome od jezika: njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome, treba poslati u tri primjerka do 15. studenoga 2017. godine na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb
s naznakom: „Za stipendije Švicarske Konfederacije“

tel.: + 385 1 5497 896
tel: + 385 1 5005 955
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

 

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnoj stranici Agencije.

 

Dokumenti

Application Guidelines for Applicants for the Academic Year 2018/2019 (240.08 KB)
Fine Arts Scholarships 2018/2019 (123.12 KB)
PhD Scholarships 2018/2019 (134.39 KB)
Postdoctoral Scholarships 2018/2019 (139.34 KB)
Research Scholarships 2018/2019 (139.79 KB)

 

 

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

 

https://mzo.hr/hr/stipendije-svicarske-konfederacije-u-akademskoj-godini-20182019?cat=348

 

 

 

Odgovori