Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Urednik: Jurij Fikfak, Božidar Jezernik
Leto izida: 2021
Št. strani: 355 strani
Tip vezave: mehka vezava
ISBN: 978-961-06-0415-0
Zbirka: Zupaničeva knjižnica

Knjiga prinaša premisleke o dediščini in dediščinah prve svetovne vojne in tako načenja ter prevprašuje nekatere procese dediščinjenja, produkcijo in spremembo dediščinskega statusa objektov, spomenikov, spomeniških parkov, nenazadnje tudi recepcije in rabo osrednjih osebnosti tega časa, kot sta bila na primer Gavrilo Princip in Rudolf Maister. Prav tako obravnava tudi dediščinsko razvojne usmeritve, predvsem v turizmu in kontekstu komemoracije 100-letnice vélike vojne.

https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/2000/dediscina-prve-svetovne-vojne-reprezentacije-in-reinterpretacije/


E-knjige

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Jurij Fikfak (ed)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

Božidar Jezernik (ed)

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI: https://doi.org/10.4312/9789610604143

Ključne besede: dediščinjenje, dediščinski status, spomeniki, zgodovinske interpretacije, komemoracije stoletnice prve svetovne vojne

Kratka vsebina

V okviru raziskovalnega projekta Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije smo obravnavali procese dediščinjenja, produkcijo in spremembo dediščinskega statusa objektom, spomenikom, spomeniškim parkom/potem ali krajinam ter dediščinsko-razvojne usmeritve, predvsem v kontekstu komemoracije stoletnice prve svetovne vojne. Dediščina se glede na različne silnice ves čas spreminja, zato smo prepričani, da je govor o dediščini pravzaprav govor o kontekstih, v katerih se ta vzpostavlja, uporablja, razvija, selekcionira, ureja, osmišlja in dopolnjuje, a tudi zapostavlja, uničuje in včasih rekonstruira ter celo izumlja.

Fokus naših raziskav je bil osredotočen na spomenike, kraje spomina in poti (spominska obeležja, pokopališča, cerkve itd.), nastale med vojno ali so bili pozneje oblikovani kot spomin nanjo. Ugotavljali smo časovno dinamiko nastajanja, propadanja in promoviranja spomenikov ter njihove različne zgodovinske interpretacije, ki so predvsem v času po »hladni vojni« poleg spominske funkcije imele tudi funkcijo mednarodnega povezovanja v Evropi in turistično-ekonomsko funkcijo.


Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations

Authors

Jurij Fikfak (ed)

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Slovenian Ethnology, Ljubljana, Slovenia

Božidar Jezernik (ed)

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI: https://doi.org/10.4312/9789610604143

Keywords: heritage-making, heritage status, monuments, historical interpretations, commemorations of the 100th anniversary of the First World War

Synopsis

The research project Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations dealt with the processes of heritage-making, the production and modification of the heritage status of objects, monuments, memorial parks/routes or landscapes, and with orientations of heritage development, especially in the context of the commemorations of the 100th anniversary of the First World War. Depending on various currents of influence, heritage changes over time, and so we believe that narratives of heritage are in fact narratives of the contexts in which it is established, instrumentalised, developed, selected, catalogued, given meaning and filled in; or neglected, destroyed, sometimes reconstructed or even constructed.

Our research focused on those monuments, sites and routes of memory (memorials, cemeteries, churches, etc.) that were created during the First World War or later as monuments of its memory. We observed the temporal dynamics of the emergence, decay and promotion of the monuments and their different historical interpretations, which, especially in the period following the Cold War, in addition to their mnemonic function, also played a role as channels of the international cooperation developing throughout Europe, as well as a tourist-economic role.


Poglavja

 • Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Jurij Fikfak, Božidar Jezernik

 • Dediščina vojaških pokopališč, kapelic, spomenikov in spominskih znamenj prve svetovne vojne na Slovenskem

Vito Hazler

 • Spomeniki padlim v prvi svetovni vojni na Kočevskem v luči povojnih razmer

Anja Moric

 • Vojne rane se celijo počasi

Božidar Jezernik

 • Spominska krajina in dediščina prve svetovne vojne v Julijskih Alpah

Jaka Repič

 • Dediščina soške fronte v luči heterotopij, utopij in drugih »drugih prostorov«

Boštjan Kravanja

 • Evropeizacija in lokalizacija komemoracij ob stoletnici prve svetovne vojne

Tatiana Bajuk Senčar

 • Izpodbijana junaka – Gavrilo Princip in Rudolf Maister kot subkulturni ikoni

Mitja Velikonja

 • Maistrovo stoletje: od vojaka do mita

Peter Simonič

 • Odmevi sarajevskega atentata: sodobne reinterpretacije Gavrila Principa v povojni Bosni in Hercegovini

Alenka Bartulović

 • Staroverci in prva svetovna vojna: poskus zasuka časovnice. Kaj je novega o vojni?

Miha Kozorog


https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/251


Odgovori