Poziv na sudjelovanje – Peti međunarodni znanstveni skup “Socijalizam na klupi”: ANTIFAŠIZAM (Pula, 30. rujna – 2. listopada 2021.) / 5th International Conference Socialism on the Bench: ANTIFASCISM (Pula, September 30 – October 2, 2021)

Povijest antifašizma seže u 1921. godinu kada je talijanski fašistički teror u Istri doveo do pobune rudara koji su proglasili Labinsku republiku te seljaka koji su u selima istočno od Pule podigli Proštinsku bunu. Stogodišnjica ovih događaja, kao i osamdeset godina od početka Narodnooslobodilačke borbe u okupiranoj Jugoslaviji, bili su povod za temu sljedećega Socijalizma na klupi. Fokus skupa bit će dvojak: usmjeren prema povijesnim događajima i njihovim kasnijim odrazima, ali i prema antifašizmu u suvremenom društvu. Povijesna nit obuhvaća reakciju na talijanski fašizam, njemački nacizam i njihove saveznike prije i tijekom Drugog svjetskog rata, sve do pobjede Antifašističke koalicije 1945. godine. Na području Jugoslavije uključuje partizanski pokret pod komunističkim vodstvom i njegovu pobjedu nad stranim i domaćim fašističkim snagama. Ta povijesna nit u temi skupa svoje je posljedice imala u politici i kulturi sjećanja – u proslavama, komemoracijama, spomenicima, istraživanju, obrazovanju i umjetnosti. Na nju se nadovezuju reinterpretacije i politički revizionizam 1990-ih i kasnije, rasprave o odnosu antifašizma i komunizma, kao i ideja o dva totalitarizma. To povijesnu nit dovodi do drugoga dijela fokusa, do suvremene tematske niti. Skup tako pozornost želi posvetiti i antifašizmu u suvremenim društvima i u politikama koje ih oblikuju, značenju antifašizma za političku ljevicu, potom antifašističkom aktivizmu i akcijama protiv desnog ekstremizma, rasizma, antisemitizma, ksenofobije, homofobije te raznih kršenja manjinskih i ljudskih prava. Nažalost, društvena jednakost i emancipacija obespravljenih skupina postoji kao problem i stotinu godina poslije prvih antifašističkih pobuna.

POZIV NA SUDJELOVANJE (pdf)
Prijavni obrazac (docx)
Rok: 1. travnja 2021.

Pozvani predavači
Darko Dukovski (Rijeka), Ivo Goldstein (Zagreb), Rastko Močnik (Ljubljana)

Programski odbor
Chiara Bonfiglioli (Cork), Ulf Brunnbauer (Regensburg), Anita Buhin (Pula), Igor Duda (Pula), Lada Duraković (Pula), Boris Koroman (Pula), Andrea Matošević (Pula), Tanja Petrović (Ljubljana)

Organizacijski odbor
Anita Buhin, Igor Duda, Lada Duraković, Tina Filipović, Boris Koroman, Andrea Matošević, Sara Žerić

Organizator
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Kontakt
ckpis.conf@gmail.com

Mjesto održavanja skupa
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula

Prilagođavat ćemo se epidemiološkim okolnostima te u slučaju potrebe skup djelomično ili u cijelosti održati na daljinu, u virtualnim dvoranama. Sudionici kojima će biti otežano putovanje do Pule, moći će izlagati putem interneta u stvarnom vremenu.

Zahvaljujemo na potpori
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe

https://www.unipu.hr/ckpis/socijalizam_na_klupi/2021

Socialism on the Bench 2021

5th International Conference Socialism on the Bench
ANTIFASCISM

Pula, September 30 – October 2, 2021

The history of antifascism dates back to 1921, when the Italian fascist terror in Istria caused a revolt of miners who proclaimed the Labin Republic (Labinska republika) and peasants who raised the Proština Rebellion (Proštinska buna) in the villages east of Pula. The centenary of these events, as well as the eighty years since the beginning of the National Liberation Struggle in occupied Yugoslavia, are the motivation behind the theme of the next Socialism on the Bench. The focus of the conference will be twofold: directed towards historical events and their later reflections, but also towards antifascism in modern society. The historical thread encompasses the reaction to Italian Fascism, German Nazism and their allies before and during World War II, until the victory of the Allies in 1945. In Yugoslavia, it includes the communist-led partisan movement and its victory over foreign and domestic fascist forces. This historical thread in the conference theme also leads us to the politics and culture of remembrance – in celebrations, commemorations, monuments, research, education and art. It is connected to the historiographical reinterpretations and the political revisionism of the 1990s and after, to discussions of the relationship between antifascism and communism, as well as to the idea of two totalitarianisms. This brings us to the second part of the conference focus, to the contemporary thematic thread. The conference wants to pay attention to antifascism in contemporary societies and the policies that shape them, the meaning of antifascism for the political left, as well as antifascist activism and actions against right-wing extremism, racism, anti-Semitism, xenophobia, homophobia and various violations of minority and human rights. Unfortunately, the emancipation of oppressed groups remains an issue even a hundred years after the first antifascist uprisings.

CALL FOR PAPERS (pdf)
Application form (docx)
Deadline: April 1, 2021

Keynote speakers
Darko Dukovski (Rijeka), Ivo Goldstein (Zagreb), Rastko Močnik (Ljubljana)

Programme Committee
Chiara Bonfiglioli (Cork), Ulf Brunnbauer (Regensburg), Anita Buhin (Pula), Igor Duda (Pula), Lada Duraković (Pula), Boris Koroman (Pula), Andrea Matošević (Pula), Tanja Petrović (Ljubljana)

Organizing Committee
Anita Buhin, Igor Duda, Lada Duraković, Tina Filipović, Boris Koroman, Andrea Matošević, Sara Žerić

Organizer
Juraj Dobrila University of Pula
Centre for Cultural and Historical Research of Socialism

Contact
ckpis.conf@gmail.com

Conference venue
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Juraj Dobrila University of Pula
Filozofski fakultet / Faculty of Humanities
Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula

We will adapt to the epidemiological situation, and if necessary, the conference will be held partly or completely online, in virtual rooms. Participants who will find it difficult to travel to Pula will be able to participate online in real time.

We thank for the support
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe

https://www.unipu.hr/ckpis/en/socialism_on_the_bench/2021


Odgovori