Novi brojevi časopisa „Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“

Objavljeni su brojevi 1 i 2 časopisa „Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” za 2019. godinu koji su u potpunosti dostupni online na portalu Hrčak.

 

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 51 No. 1, 2019.

https://hrcak.srce.hr/radovi-zhp

 

Sadržaj / Contents

 

Poseban broj

Između Europe i Bliskog istoka: migracije i njihove posljedice na području Jugoistočne Europe i Anadolije u transimperijalnom i interkulturalnom kontekstu

Special issue

Between Europe and Middle East: Migrations and Their Consequences in Southeast Europe and Anatolia in Transimperial and Intercultural Context

 

Vjeran Kursar

Uvod gostujućeg urednika

Između Europe i Bliskog istoka: migracije i njihove posljedice na području Jugoistočne Europe i Anadolije u transimperijalnom i interkulturalnom kontekstu

Guest Editor’s Introduction

Between Europe and Middle East: Migrations and Their Consequences in Southeast Europe and Anatolia in Transimperial and Intercultural Context

 

Jasmina Osterman

Amoritski identitet: simbol MAR u protoklinastim izvorima

Amorite Identity: Symbol MAR in Protocuneiform Sources

 

Nikolay Antov

Demographic and Ethno-Religious Change in 15th- and 16th-Century  Ottoman Dobrudja (NE Balkans) and the Related Impact of Migrations

Demografske i etno-religijske promjene u osmanskoj Dobruđi (sjevero-istočni Balkan) u 15. i 16. stoljeću i utjecaj migracija

 

Kayhan Orbay

“They Left Behind Institutions in Financial Jeopardy”: Central Anatolian Waqfs in the Wake of Great Flight

“Za sobom su ostavili institucije u financijskim neprilikama”: srednjoanadolski vakufi nakon “Velikog bijega”

 

Eujeong Yi

Interreligious Relations in 17th-Century Istanbul in the Light of Immigration and Demographic Change

Međureligijski odnosi u Istanbulu u svjetlu doseljavanja i demografskih promjena tijekom 17. stoljeća

 

Silvana Rachieru

Between the King and the Sultan: the Romanian Colony in Constantinople at the End of the 19th Century

Između kralja i sultana: rumunjska kolonija u Carigradu s kraja 19. stoljeća

 

Nada Zečević

Restoration, Reconstruction and the Union: Memories of Home in the Stratiot Poetry of Antonio Molino

Restauracija, obnova i zajedništvo: sjećanja na dom u stratiotskom pjesništvu Antonija Molina

 

Robert Skenderović

Ekološko-geografska determiniranost koloniziranja Slavonije u 18. stoljeću

Ecological-Geographical Determination of Colonization of Slavonia in the 18th Century

 

Stefan Rohdewald & Florian Riedler

Migration and Mobility in a Transottoman Context

Migracije i mobilnost u transosmanskom kontekstu

 

 

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 51 No. 2, 2019.

https://hrcak.srce.hr/radovi-zhp

 

Sadržaj / Contents

 

In honorem

In honorem Iskra Iveljić

In honorem Nenad Moačanin

 

Članci i rasprave / Papers and studies

 

Tea Fumić

Kult Jupitra Heliopolskog u Sisciji

The cult of Jupiter Heliopolitanus in Siscia

 

Ivan Matijević

Životni suputnici rimskih vojnika na salonitanskim nadgrobnim natpisima iz doba principata

Life companions of Roman soldiers mentioned on the funerary inscriptions from Salona during the time of the Principate

 

Hrvoje Gračanin

Bellum Batonianum i Bellum Liudewiticum

Bellum Batonianum and Bellum Liudewiticum

 

Marko Marina

Ἅιρεσις kao društveni fenomen: analiza antičkog termina hereza u kontekstu suvremenih socioloških studija

Ἅιρεσις as a social phenomenon: the emergence of the Christian notion of “heresy”

 

Marko Medved

Augustinci pustinjaci riječkog sv. Jeronima u 15. stoljeću

The Augustinian Abbey of St. Jerome in Rijeka in the 15th century

 

Ivan Bačmaga i Marino Badurina

National ideology and Croatian-Serbian relations in the works of Josip Ljubić

Nacionalna ideologija i hrvatsko-srpski odnosi u radovima Josipa Ljubića

 

Nikola Tomašegović

Prema intelektualnoj historiji hrvatskog modernističkog pokreta na prijelomu 19. i 20. stoljeća: stanje istraživanja i istraživački problemi

Towards an intellectual history of the Croatian Modernist movement at the turn of the 20th century: state of research and research problems

 

Federico Tenca Montini

The burning border . A comparative study of the problem of Trieste and other territorial issues of Italy after the defeat in the Second World War

GORUĆA GRANICA. Komaprativna studija tršćanskog pitanja i drugih teritorijalnih problema s kojima se Italija suočila nakon poraza u Drugome svjetskom ratu

 

Igor Kusin

Hebrew headstone inscriptions at Zagreb’s Mirogoj cemetery

Židovski nadgrobni natpisi na zagrebačkom groblju Mirogoj

 

Posebna tema / Special topic

 

Emil Heršak i Nenad Vidaković

Euroazijske povijesne teme i “putovi svile”

Евразийские исторические темы и “Шелковый путь”

 

Građa / Primary Sources

 

Marta Jurković, Petar Hegedić, Nikola Ostojić, Filip Šimunjak

Popis isplata vojsci na Hrvatskoj i Slavonskoj krajini u listopadu i studenom 1556. godine, prema dva registra: Prilog istraživanju rane faze vojnokrajiške povijesti

The October-November 1556 military frontier payrolls: A contribution to the study of early military frontier history

 

In memoriam

In memoriam Franjo Šanjek

In memoriam Franjo Emanuel Hoško

In memoriam Mario Strecha

 

Ocjene i prikazi / Critiques and reviews

 

Egipat i klasični svijet

Beyond the Nile: Egypt and the Classical World (ur. Jeffrey Spier, Timoty Potts, Sara E. Cole), katalog izložbe održane od 27. ožujka do 9. rujna 2018. u J. Paul Getty Museum, Los Angeles: Getty Publications, 2018., 344 str.

Batonski rat

Jason R. Abdale, The Great Illyrian Revolt, Yorkshire – Philadelphia: Pen & Sword, 2019., 265 str.

Spomenici i natpisi orijentalnih religija na hrvatskome povijesnom prostoru

Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II., Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. VI, Zagreb: FF press, 2018., 204. str.

Legende kršćanskih mučenika kao izvor za povijest kasnorimskog zapadnog Ilirika

Vesna Lalošević, Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i Dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Biblioteka znanstvenih djela 188, Split: Književni krug, 2018., 452 str.

Balkanski ratovi u kasnoj antici

Alexander Sarantis, Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thrace and the Northern World A.D. 527-65 [ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 53], Prenton: Francis Cairns, 2016., XXVIII + 500 str.

Three recent books on Venice and the Adriatic in the early middle ages

Sauro Gelichi and Stefano Gaspari (eds.), Venice and its Neighbours From the 8th to 11th Century. Through Renovation and Continuity, Leiden: Brill 2018, 189 pp; Stefano Gaspari and Sauro Gelichi (eds.), The Age of Affirmation. Venice, the Adriatic and the Hinterland Between the 9th and 10th Centuries, Turnhout: Brepols 2017, 400 pp; Sauro Gelichi and Claudio Negrelli (eds.), Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni, Venice: Ca’ Foscari 2017, 390 pp.

Splitsko komunalno društvo u srednjem vijeku

Tonija Andrić, Život u srednjovjekovnom Splitu, Svakodnevnica obrtnika u 14. i 15. stoljeću, Zagreb-Split: Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2018, 329 str.

Povijest buzetskoga podneblja

Slaven Bertoša, Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu – Grad Buzet, Zagreb – Pula – Buzet – Pazin 2018, 464 str.

Obrtnici i trgovci na Jadranu od srednjega vijeka do 20. stoljeća

Artisani et mercatores…: o obrtnicima i trgovcima na Jadranskom prostoru (ur. Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić), Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2019, 261 str.

Kruna sv. Stjepana, krunidbene ceremonije ugarskih vladara i doprinos mađarske historiografije hrvatskoj heraldici i veksilologiji

Géza Pálffy, Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein. Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts, (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, Jahrgang 2018, Band 10), Esterhazy Privatstiftung. Eisenstadt, 2018, 226 str.

Faust Vrančić – „Metafora renesanse“

Marijana Borić, Zrinka Blažević, Bojan Marotti (ur.), Faust Vrančić i njegovo doba. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vrančića. Vodice – Šibenik, 22-23. rujna 2015., Prvić Luka: Memorijalni centar „Faust Vrančić“, 2018, 261. str.

Politički i diplomatski odnosi između Dubrovnika i Rima u 16. i 17. stoljeću

Nikša Varezić, Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu. Dubrovačka Republika i Sveta Stolica tijekom 16. i 17. stoljeća, Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2018, 392 str.

Djelo za „kajkavoljupce i kajkavoznalce“

Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika – Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića, Srednja Europa, Zagreb 2016, 264 str.

Zapadnokrčka mikrohistorija ili kako sadašnjost, crpeći nadahnuće iz prošlosti, daje nadu u bolju budućnost

Tomislav Galović, O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, knj. II., Rijeka – Krk – Malinska – Novi Vinodolski: Povijesno društvo otoka Krka, Krk – Općina Malinska – Dubašnica, Naklada Kvarner [Krčki zbornik, sv. 73, Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 64], 2019.

Multicentrična studija o globalnoj povijesti

Peter Frankopan, Putovi svile. Nova povijest svijeta, Zagreb: MATE d. o. o, 2019, 625 str.

Borovski štrajkovi: sindikalna borba i radnički otpor

Sven Cvek, Snježana Ivčić, Jasna Račić, Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1987-1991, Zagreb: Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, 2019, 225 str.

Historijski zbornik, god. LXXI, br. 1 i 2, Zagreb: Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018, 528 str.

 

Skupovi i konferencije

 

Napuljsko kraljevstvo i hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku

Colloquia mediaevalia Croatica V: napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 21. veljače 2019.

Povijest emocija na Jadranu

Emotio, affectus, sensus…: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru, Međunarodni znanstveni skup 9. Istarski povijesni biennale,

Poreč, 23-25. svibnja 2019.

Nova istraživanja feudalnih gradova, dvoraca i utvrda

Međunarodna znanstvena burgološka konferencija Castrum Bene 16, Castle and Economy (Kutina – Sisak, 21-25. 5. 2019)

 

Terenska nastava

Tounj – Ogulin – Senj – Novi Vinodolski

Terenska nastava studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirana u okviru kolegija Pomoćne povijesne znanosti, Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata te Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću, 7. 12. 2019.

 

BIBLIOGRAFIJA KNJIGA POVIJESNE TEMATIKE OBJAVLJENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ 2018-2019. GODINE

BIBLIOGRAPHY OF HISTORY TOPIC BOOKS PUBLISHED IN THE REPUBLIC OF CROATIA IN 2018-2019

 

 

Odgovori