Održano predstavljanje edicije Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774.-1784.

Održano je predstavljanje edicije „Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774. – 1784.“ Edicija u 6 svezaka prikazuje gradivo nastalo u postupku marijaterezijanskog urbarijalnog uredenja na području ondašnje Varaždinske županije. Prvi svezak, Uvodna studija, prikazuje opći povijesni okvir provedbe ovog postupka unutar Habsburške Monarhije, a detaljnije na području Banske Hrvatske. Read more
1 2 3 4 5 803